Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής απόδοσης κτιρίων

Το γραφείο μας διαθέτει άδεια πιστοποιημένου ενεργειακού επιθεωρητή και πιστοποιημένα προγράμματα  για την εκπόνηση μελετών Ενεργειακής Απόδοσης σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που έχει τεθεί σε εφαρμογή στη χώρα μας. Η έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών (ΠΕΑ) απαιτείται  για νέα κτίρια και ριζικά ανακαινιζόμενα καθώς και για κάθε είδους μίσθωσης ή μεταβίβασης ακινήτου.

Plan for Houses