Αποτυπώσεις – Σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων

Αναλαμβάνουμε την αποτύπωση κάθε είδους ακινήτου, οικοπέδου, αγροτεμαχίου ή κτιρίου ,με χρήση σύγχρονου γεωδαιτικού εξοπλισμού και συστήματος GPS, και την σύνταξη του αντίστοιχου Τοπογραφικού Διαγράμματος, το οποίο είναι απαραίτητο για κάθε είδους συμβολαιογραφική πράξη ενώ αποτελεί και τη βάση για την εκπόνηση οποιασδήποτε μελέτης.

footprint